Polska wkracza w czas dziejowych sporów o suwerenność

Towarzyszy im narastająca akceptacja dla naruszeń elementarnych zasad demokracji i rządów prawa oraz napięcie pomiędzy tożsamością europejską a przywiązaniem do tożsamości narodowej.

Od rezultatu tego przesilenia zależeć będą dekady dalszego rozwoju Polski jako zaplecza niemieckiego projektu globalnego lub jako samodzielnego, polskiego ośrodka polityki regionalnej.

Dlatego powołujemy Kolegium Suwerenności,
zapraszając w jego szeregi wszystkich Polaków, którzy chcą rzucić wyzwanie potęgom nastającym na Niepodległą Rzeczpospolitą
oraz ustanawiamy
Centrum Badań nad Suwerenną Polityką Narodową,
jako analityczne, profesjonalne i dyplomatyczne zaplecze Ojczyzny w czasach, gdy państwo polskie na nowo oddawane będzie w zależność wobec obcych mocarstw

Czym jest dla nas suwerenność?

Suwerenność narodową rozumiemy jako niepodległość w wykonywaniu władzy publicznej, zdolność polityczną i prawną do sprawowania władzy i stanowienia praw z wyłączeniem nieakceptowanego przez Naród wpływu innych państw i organizacji międzynarodowych. Na straży nienaruszalności tak rozumianej suwerenności stoi Konstytucja RP.

Pomimo tego – od wieków znajdują się Polacy, którzy realizacji swego lub narodowego interesu poszukują w zależności od państw obcych i w zewnętrznych gwarantach ustroju.

Rozwijając narodową kulturę prawną, musimy zerwać z tą niszczycielską tradycją oraz odnowić ścisłe powiązanie myśli suwerennej z formacją umiłowania Ojczyzny

Epokowe zagrożenie dla polskiej suwerenności

Rzeczpospolita staje wobec wyjątkowych, dziejowych zagrożeń dla jej suwerenności, niepodległości oraz elementarnych zasad demokracji  poszanowania dla zwierzchniej władzy Narodu.

 • Komitet Spraw Konstytucyjnych (AFCO) Parlamentu Europejskiego przedstawił radykalny projekt zmiany ustroju Unii Europejskiej.
 • Komisje Parlamentu Europejskiego przyjęły przytłaczającą większością raport o prymacie prawa europejskiego, postulujący umocnienie zasady pierwszeństwa prawa UE nad prawem krajowym w ramach reformy traktatowej.

Projektom zmian patronuje, przywołany w preambule projektu rezolucji „Manifest z Ventotene”, w którym włoski komunista Altiero Spinneli pisał między innymi:

 • „Fundamentalny, wymagający rozwiązania problem, którego istnienie sprawia, iż wszelki dalszy postęp jest jedynie pozorny, to kwestia ostatecznego zniesienia podziału Europy na suwerenne państwa narodowe.
 • „Aby sprostać naszym potrzebom, rewolucja europejska musi mieć charakter socjalistyczny (…)należałoby co do zasady znieść prywatną własność środków produkcji – mogłaby ona być tolerowana jedynie w przypadkach koniecznych.”
 •   Własność prywatną należy znieść, ograniczyć, skorygować, poszerzyć, odpowiednio dla każdego indywidualnego przypadku,”
 • Dyktatura partii rewolucyjnej stworzy nowe państwo, a wokół niego – nową, prawdziwą demokrację.”
 • „W czasach rewolucyjnych, gdy nie chodzi o zarządzanie instytucjami, lecz ich tworzenie, praktyka demokratyczna ponosi sromotną klęskę”.
 • „Źródłem wizji i pewności nie jest namaszczenie z woli ludu – ona wszak jeszcze nie istnieje, lecz świadomość reprezentowania najgłębszych potrzeb współczesnego społeczeństwa.”

Ta wizja już jest realizowana!

Mówimy stanowcze NIE!

Następstwem radykalnych zmian traktatowych będzie pozbawienie państw narodowych – w tym Polski – suwerennego współdecydowania o wszystkich sprawach mających wpływ na życie ich obywateli.

Nie możemy biernie obserwować, jak upada Polska!

Naszym obowiązkiem – jako prawników, naukowców, praktyków, działaczy społecznych i po prostu jako obywateli – jest stanąć w obronie Ojczyzny.

Opór wobec historycznego zagrożenia naszej niepodległości i suwerenności musi połączyć Polaków ponad wszelkimi podziałami.

Wspólnym mianownikiem tego działania jest umiłowanie Polski.

Polsce potrzebny jest należyty ośrodek pogłębionych badań oraz diagnozy przyspieszających zagrożeń dla naszej suwerenności.

Kryzys Konstytucyjny

Wraz z objęciem władzy przez rząd Donalda Tuska 13 grudnia 2023 r. serii bezprawnych działań, które, godząc w fundamenty demokratycznego państwa prawnego, stanowić mają swoisty porządek „okresu przejściowego”.

-Nielegalne przejęcie mediów publicznych,
-ignorowanie konstytucyjnych uprawnień Prezydenta,
-nieuznawanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego oraz Sądu Najwyższego,
-naruszanie niezawisłości sędziów przez ich “testowanie” oraz instruowanie, jak mają orzekać,
-wtargnięcie policji do Pałacu Prezydenckiego.

To tylko wycinek bilansu naruszeń pierwszych tygodni nowych rządów.

Jako Instytut Ordo Iuris podjęliśmy wysiłek analizy i wyjaśnienia najpoważniejszych naruszeń prawa przez obecne władze w ramach Obserwatora Praworządności. Jest on stale aktualizowany o nowe treści związane z bezprawną działalnością organów rządowych. Teksty dostępne są również w języku angielskim, aby przeciwdziałać dezinformacji obecnej w tej materii na forum międzynarodowym.

Bezprawie obecne jest na najróżniejszych szczeblach, a jego skala sprawia, że niektóre przypadki naruszeń norm prawnych mogą umknąć naszym badaczom. Dlatego, we współpracy ze środowiskami prawniczymi z całego kraju współtworzymy „Przeciw bezprawiu – Archiwum im. mec. Władysława Siły – Nowickiego”, gdzie mogą Państwo zgłaszać przypadki naruszeń praworządności w Polsce.

Centrum Badań nad Suwerenną Polityką Narodową

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris od dziesięciu lat systematycznie i niezależnie realizuje swoją misję obrony interesu narodowego, analizuje i ujawnia mechanizmy ograniczania narodowej suwerenności i zagrożenia dla niepodległości Polski. Uczestniczy aktywnie w procesach legislacyjnych organów Unii Europejskiej i sieciach konserwatywnych podmiotów pozarządowych stających w obronie interesu narodowego w strukturach UE.

Teraz – wraz z uczelnią Collegium Intermarium oraz przy wsparciu szeregu innych środowisk, którym na względzie leży niepodległa, suwerenna i demokratyczna Rzeczpospolita – inaugurujemy strategiczny projekt obrony polskiego suwerenności:

Powołujemy Centrum Badań nad Suwerenną Polityką Narodową, którego celem jest precyzyjne identyfikowanie kluczowych zagrożeń dla ładu konstytucyjnego, mobilizacja sprzeciwu społecznego i politycznego oraz podejmowanie interwencji analitycznych i procesowych w obronie niepodległości i suwerenności Rzeczypospolitej. Centrum będzie oczywistym zapleczem badawczym każdego środowiska politycznego, pragnącego umacniać suwerenność narodową.

Przygotowaliśmy raport na temat proponowanych zmian w traktatach o Unii Europejskiej, w którym zdiagnozowaliśmy 10 obszarów, w których Polska może utracić suwerenność.

Zapewnimy patriotom siłę argumentów i doświadczenia!

Wiemy, że jesteśmy potrzebni także dziesiątkom ogłaszanych dzisiaj inicjatyw obywatelskich, pozbawionych często analitycznego i profesjonalnego zaplecza, ale dających wyraz słusznej i głęboko patriotycznej trosce o byt i niepodległość Ojczyzny.

Wraz nimi chcemy stanąć w obronie wolnej, niepodległej i suwerennej Rzeczypospolitej.

Oferujemy im wsparcie prawników, dyplomatów, ekspertów innych dziedzin. Włączymy się w ich działania formacyjne, spotkania lokalne oraz projekty społeczne. Nikt nie pozostanie bez merytorycznego zaplecza. Tej wojny o niepodległość nie wolno nam przegrać.

Kolegium Suwerenności

Projekt taki jak niezależne Centrum Badań nad Suwerenną Polityką Narodową nie może istnieć bez wsparcia szerokiej społeczności, na którą składać się będą indywidualni obywatele i organizacje społeczne, i przedsiębiorcy upatrujący realnej wartości w patriotyzmie gospodarczym i suwerennej polityce gospodarczej oraz rozwojowej.

Dlatego równolegle powołujemy Kolegium Suwerenności, które ma łączyć grupy oraz osoby, którym bliska jest misja niezależnej, badawczej i interwencyjnej służby na rzecz suwerennej Rzeczpospolitej.

To zaproszenie dla wszystkich, którzy chcą podjąć współpracę i wesprzeć nasze działania swoim wysiłkiem, wsparciem merytorycznym i ofiarnością.

Centrum Badań nad Suwerenną Polityką Narodową będzie z czasem rozwijane – stosownie do możliwości finansowych i pozyskanych ekspertów.

Chcemy, by w skład centrum wchodziły docelowo liczne ośrodki badawcze i interwencyjne, odnoszące się do konkretnych aspektów polityki państwa i zagadnienia suwerenności:

   • Polityka Bezpieczeństwa i Obrona Narodowa,
   • Suwerenność Państw Narodowych w Unii Europejskiej,
   • Ład Konstytucyjny i Wymiar Sprawiedliwości,
   • Kultura i Dziedzictwo Narodowe,
   • Nauka i Edukacja,
   • Patriotyzm Gospodarczy i Rozwój Strategiczny,
   • Ochrona Zdrowia,
   • Przestrzeń Medialna.

„Ojczyzna w niebezpieczeństwie!”

Ten okrzyk słyszy każde pokolenie Polaków.

Wśród minionych pokoleń były te, które na ten głos zrywały się do boju i te, które zbagatelizowały ostrzeżenie.

Od tego, jak szybko i zdecydowanie odpowiemy na alarm, zależy przyszłość Państwa Polskiego.

Podejmowane przez nas wyzwanie jest niezwykle śmiałe.

Powołujemy Centrum Badań nad Suwerenną Polityką Narodową, jako swoisty korpus wojsk prawnych i zespół dywizji analitycznych, dających odpór potęgom i mocarstwom nastającym na Ojczyznę. Jednocześnie zapraszamy wszystkich Polaków do włączenia się w budowę Kolegium Suwerenności i przyjęcia roli ambasadorów suwerenności na poziomie narodowym i lokalnym, w swoich rodzinach, środowiskach pracy i nauki.

Instytut Ordo Iuris ma potencjał, by skupić wokół siebie ekspertów i profesjonalistów oraz całą społeczność rodaków, gotowych podjąć to dzieło. 10 lat naszych doświadczeń przygotowało nas na ten dzień i pozwala z ufnością patrzeć w przyszłość tego wielkiego projektu. Korzystając z zapewnionej przez społeczność Ordo Iuris finansowej niezależności od państwa, sięgając do licznych doświadczeń tysięcy precedensowych postępowań sądowych przed sądami krajowymi i międzynarodowymi trybunałami, czerpiąc z historii zaangażowania w prace instytucji europejskich, międzynarodowych organizacji i agend Organizacji Narodów Zjednoczonych – wiemy, że zadanie to doprowadzimy do szczęśliwego końca.

Wiemy, że jesteśmy potrzebni także dziesiątkom ogłaszanych dzisiaj inicjatyw obywatelskich, pozbawionych często analitycznego i profesjonalnego zaplecza, ale dających wyraz słusznej i głęboko patriotycznej trosce o byt i niepodległość Ojczyzny. Wraz nimi chcemy stanąć w obronie wolnej, niepodległej i suwerennej Rzeczypospolitej.

Dzwon narodowej suwerenności bije na trwogę.

Każdy z nas musi dzisiaj odpowiedzieć na ten głos.

Policzmy się. Niech pierwszym krokiem będzie dołączenie do Kolegium Suwerenności.

Wszystkich włączających się we wspólne dzieło będziemy regularnie informować o kolejnych jego etapach oraz włączać do planowania i organizacji wspólnych inicjatyw.

Zapisz się do Kolegium Suwerenności!